Privacyverklaring Casca Dura Academy

(versie 2019-01)
Casca Dura Academy, gevestigd aan de Ruijgrokplaats 15 te Werkhoven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30168201, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
info@cascadura.nl 06-55727302
Privacy en bescherming van persoonsgegevens
Casca Dura Academy (hierna: Casca Dura) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom, en hoe wij deze verwerken, bewaren en beveiligen. Ook vindt u hier hoe wij omgaan met beeldmateriaal, met externe verwerkers en cookies.
Algemeen
Privacywetgeving (GDPR/AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.
Wat zijn persoonsgegevens
Dit zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd en e-mailadres. Wanneer deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Zo ook Casca Dura.
Van wie verwerkt Casca Dura persoonsgegevens
Casca Dura verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens
 • 
Onze diensten en/of producten aan u te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • 
Verzenden van onze nieuwsbrief
 • 
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U te informeren over capoeira gerelateerde activiteiten buiten het reguliere lesaanbod
 • Statistische analyse
Op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens
De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met u afsluiten als u onze diensten en/of producten afneemt.
Als wij voornemens zijn van u persoonsgegevens te verwerken die geen verband houden met de uitvoering van de overeenkomst dan vragen wij uw toestemming voordat wij deze verwerking starten.
Indien u geen persoonsgegevens aan ons verstrekt kunnen wij onze diensten/producten niet aan u leveren.
Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan 2 jaar na beëindiging lidmaatschap. Uitzondering zijn gegevens die noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht, zoals financiële gegevens voor de belastingdienst. Hiervoor staat 7 jaar als wettelijke bewaartermijn.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Casca Dura is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden zijn in dat geval aan te merken als ‘verwerkers’. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van Casca Dura en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten. Casca Dura verwerkt persoonsgegevens in aantal systemen:
 • Club Collect voor de facturatie
 • Informer Online voor de boekhouding
 • Laposta voor de nieuwsbrief
 • Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de AVG wetgeving.
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.
Beeldmateriaal
Beeldmateriaal is voor Casca Dura belangrijk, als verslaglegging, maar ook als illustratie in onze communicatie-uitingen, zoals drukwerk, sociale media en de website. Het gaat om beeldmateriaal, zijnde foto’s en videomateriaal, waarop u of uw kind (soms) herkenbaar in beeld is. Casca Dura is wettelijk verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik van dit beeldmateriaal. Dit gebeurt via het inschrijfformulier.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met het beeldmateriaal. Wij publiceren geen foto’s of video’s waardoor u schade kunt ondervinden en we plaatsen bij de foto’s en video’s geen namen.
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat is gemaakt in opdracht van Casca Dura. Het kan voorkomen dat anderen foto’s of video’s maken tijdens lessen, workshops, demonstraties of andere evenementen. Casca Dura heeft daar geen invloed op, maar als wij dit zien zullen wij mensen vragen om terughoudend te zijn bij het publiceren ervan en het beeldmateriaal alleen in huislijke kring te vertonen en te gebruiken.
Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken. Email ons dan met ‘verzoek tot intrekken toestemming gebruik beeldmateriaal’ en uw naam via ons contactformulier.
Recht van inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft ingevolge de AVG de volgende rechten:
 • Het recht op inzage en rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens.
 • Het recht om de persoonsgegevens waarover wij beschikken van ons te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie.
 • Het recht op beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken.
 • Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cascadura.nl. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.
 • Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Casca Dura deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Casca Dura hebben ontvangen.
 • Middels de nieuwsbrief informeren we u over nieuws en activiteiten omtrent capoeira. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kunt u zich afmelden via de ‘afmelden’ link onder aan elke nieuwsbrief.
 • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Beveiliging

Casca Dura neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier.
Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.
Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Casca Dura: https://www.cascadura.nl. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Casca Dura raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
Melding datalek
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat wij direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra wij een ernstig datalek hebben.
Waar kunt u terecht met een vraag of klacht
Voor vragen over onze privacy voorwaarden en voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Casca Dura kunt u bij ons terecht via ons contactformulier. Wij doen ons best uw vraag of klacht zo snel mogelijk te beantwoorden.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.
© Casca Dura Academy juli 2019